Stipendium

Växjölöftet utlyser 2018 års uppsatsstipendium på temat arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser Växjölöftet utlyser under 2018 ett stipendium på 10 000 kr för en kandidatuppsats, och 15 000 kr för magister- eller mastersuppsats på temat arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser.

För att komma ifråga ska uppsatsen examineras eller har examinerats med minst betyget godkänd under läsåret 2018 (senast januari 2019).

Växjölöftet är ett trepartslöfte mellan det offentliga (Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnèuniversitetet, Länsstyrelsen), Växjöborna och arbetsgivarna. Inom ramen för Växjölöftet arbetar kommunen och statliga aktörer tillsammans med arbetsgivare och Växjöbor med målsättningen full sysselsättning och fokus på matchning och kompetensförsörjning.

2018 års uppsatstema

Arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Bakgrund

Sverige har för närvarande god tillväxt. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Det finns således mycket som tyder på att den svenska arbetsmarknaden i stort sett fungerar bra. Däremot har tudelningen mellan det stora flertalet och de marginalgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden blivit allt tydligare. Grupper som unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrare har i dagsläget mycket svårt att få ett arbete. Att öka kunskapen om arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser är viktig för att kunna göra insatser som får effekt på kort och lång sikt.

Förutsättningar

En förutsättning för stipendium är att arbetet berör arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser. Företrädesvis
inom ämnen som nationalekonomi, statsvetenskap, socialt arbete och sociologi. Uppsatsen examineras med minst betyget godkänd på Linnéuniversitetet under läsåret 2018. Belönade uppsatser skall presenteras i vetenskapliga sammanfattningar som kan att komma att publiceras på Växjölöftets hemsida. Även andra typer av presentationer av uppsatserna kan bli aktuella, till exempel i seminarieform. För en kandidatuppsats belönas 10 000 kronor och för en magister- eller masteruppsats utdelas ett stipendium på högst 15 000 kronor.

Bedömning

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån från relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdena och adresserar frågor med betydelse för arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser. Kvalitén bedöms efter originalitet, klarhet i teori- och begreppsanvändning samt efter tillgänglighet och metodologisk string-ens. Särskilt meriterande är framtagandet av kvantitativt orienterade arbeten där såväl metodologiska som teoretiska analyser kan användas i framtida arbetsmarknadspolitisk forskning eller utveckla kunskap om arbetsmarknadsinsatsers påverkan av etablering på arbetsmarknaden. Men även kvalitativt orienterade arbeten accepteras.

Ansök idag

Växjölöftet